Den fria leken är viktig

Barnen leker

När de leker ekar livets låt i deras lekar.

Gäll och yster eller dyster, dov
ljuder den så länge den för lov.

Allt de tror och vet om verkligheten
gör de lek av det är märkligheter.

Vuxna tror att lek är tidsfördriv

De har fel i detta!

Lek är liv!

En av waldorfförskollärarens viktigaste uppgift är att gestalta barnets omgivning, känslomässigt men även rumsligt, tidsmässigt och materiellt, på ett sådant sätt att barnen får impulser till att leka fantasifullt och socialt. I leken har barnen de allra bästa möjligheterna att utveckla grundläggande egenskaper och kunskaper som är nödvändiga för att stärka barnets identitetsuppfattning och sociala förmåga. En målsättning i waldorfförskolan är att främja och fördjupa barnets lek och skapande verksamhet så att dessa blir barnets väg att vinna kunskap om världen. I leken är barnet inne i en kunskapsprocess. Verksamheten planeras på så sätt att barnet uppmuntras till att leka. Detta sker t.ex. genom hur dagen planeras tidsmässigt, hur omgivningen gestaltas både ute och inne samt vad det finns för typ av lekmaterial. Framför allt betyder pedagogens förhållningssätt mycket för barnets lek. Det är nödvändigt att pedagogen möter varje barn med glädje, kärlek och genom engagemang och inspirerar till lek både direkt och indirekt. Leken är en aktivitet där barnens inre dominerar över yttervärlden. Det som barnet upplever och erfar i omgivningen, prövas och övas i leken och blir på så sätt till kunskap för barnet.

Exempel på färdigheter och kunskaper som barnen övar och utvecklar i leken är: motorik, kroppsuppfattning, socialt samspel, språklig förmåga, kreativt tänkande, uppfinningsförmåga, idérikedom och grundläggande matematisk förståelse.

BARN är grunden till världens framtid. Genom tiderna och i samtliga kulturer har barnen lekt.

LEK är jämsides med behoven av näring, hälsa, bostad, och utbildning nödvändig för alla barns totala utveckling.


LEK är instinktiv, frivillig och spontan. Den är naturlig och utforskande.


LEK är kommunikation och uttryck och sammankopplar tanke och handling.


LEK berör livets alla aspekter.


LEK hjälper alla barn att utvecklas fysiskt, psykiskt, emotionellt och socialt.


LEK är ett sätt att lära sig leva och ej endast ett tidsfördriv.

IPA: s (International Association for the Child ´s Right to Play) programförklaring

Hör gärna av dig