"Ta emot dem med vördnad-fostra dem med kärlek-lämna dem i frihet"

På Växjö Waldorfförskola erbjuder vi barnen:

  • Vegetarisk mat lagad på ekologiska och biodynamiska råvaror i vårt egna kök.
  • Tid för den fria och skapande leken. 
  • Utomhusvistelse varje dag i vacker och stor utemiljö. 
  • Lekmaterial som främjar och utvecklar fantasin. 
  • Sagoberättande, dockspel, rim och ramsor.
  • Rytm och kontinuitet.

 


 Vår förskola 

Vi är en liten personlig förskola, där alla barn blir sedda. Sedan många år finns vi i den charmiga gamla läkarvillan på Lugnetområdet. Där har vi tillgång till en stor utegård med stora möjligheter till varierande lek och rörelse, och med stora träd som ger skön skugga när det är soligt och varmt. Vi har också nära till naturen för regelbundna skogsutflykter. Sedan 2019 drivs förskolan som ett personalkooperativ. 


Barngrupper 

På förskolans nedervåning finns 2 småbarnsgrupper med 5 barn i varje och varsin pedagog. På övervåningen håller storbarnsgruppen till med 2 pedagoger. Där är det förstås lite fler barn, men inom skolverkets rekommendationer på 9-15 barn/grupp. Ibland har vi beroende på barngruppernas sammansättning också haft en mindre mellangrupp. 


Personal 

De flesta i den fasta personalen är erfarna och har utbildning, antingen som förskollärare eller waldorfförskollärare. Det är dessa som är ansvariga för arbetet i barngrupperna, och som är den mesta tiden med barnen. Flera av oss har arbetat länge på vår förskola, troligen för att vi trivs med vårt sätt att arbeta och med varandra. Därutöver har vi deltidspersonal som stöttar upp på eftermiddagar och fredagar och vid sjukdomar. 


 Pedagogik Det allra viktigaste vi alltid strävar efter är att se och möta varje barn som en individ och ge barnet det stöd och den stimulans som just hen behöver utifrån sina personliga förutsättningar. Det innebär att förskolläraren måste vara flexibel och ha ett konstnärligt förhållningssätt i sitt arbete. En waldorfförskola befinner sig alltid i en skapande process. Den kan inte utformas efter givna regler eller föreställningar eftersom alla barn och barngrupper är olika och barngrupperna förändras varje år. Viktiga inslag och förhållningssätt i verksamheten är: rytmen, förebild-efterhärmning, sinnesupplevelser och skapande, och den fria leken. 


 Rytmen 

En återkommande dagsrytm, veckorytm och årsrytm gör att barnen kan känna igen sig och veta vad som ska hända. Det ger trygghet och stabilitet åt vardagen, speciellt viktigt när ibland mycket annat förändras runt barnen. Storbarnsgrupp och småbarnsgrupperna har sina egna lite olika dagsrytmer. Veckorytmen bestäms främst av maten då varje veckodag har sin speciella huvudingrediens eller rätt . Årsrytmen präglas av de återkommande årstidsbundna sysslorna och årstidsfesterna. 


 Förebild-efterhärmning

Efterhärmning är en stor del i hur förskolebarn utvecklas och lär sig. Det är viktigt att de har vuxna omkring sig som gör riktiga saker att härma som att baka, städa, handarbeta, plantera och räfsa löv. Ännu viktigare än vad vi gör, är hur vi gör det. Hur vi rör oss, hur vi talar, hur vi är mot varandra, till och med hur vi tänker. I allt blir vi vuxna förebilder för barnet. 


Sinnesupplevelser och skapande 

Förskolebarnet lever framför allt i sina sinnen, tänkandet och teoretiserandet kommer sedan i skolan. Hos oss får barnen uppleva och göra, så att de får använda alla sina sinnen och blir stimulerade på ett sunt sätt. Detta genom dagliga utevistelser i alla väder, dofter från köket som sprider sig i huset, sagor och sånger, att uppleva vattenfärgerna blandas på papperet, att knåda bulldeg, lekmaterial med olika strukturer och färger. 


Den fria leken 

Vi ger medvetet barnen rika möjligheter till fri lek varje dag. I den fria leken kan barnen utveckla sin fantasi och kreativitet och sina förmågor till kommunikation och socialt samspel. Här kan de också bearbeta sådant de upplevt eller sett. Fri lek betyder däremot inte att barnen lämnas att klara sig själva. Vi vuxna måste alltid ha öron och ögon öppna och vara beredda på att hjälpa barnen vidare i leken. Den ska ju vara bra för alla som är med, och ingen ska riskera att fara illa på något sätt. 


 Läroplan 

Vi liksom alla andra förskolor följer förskolans läroplan Lpfö18 och arbetar med dess läroplansmål Men som waldorfförskola följer vi också waldorfförskolornas och -skolornas läroplan ”En väg till frihet”. Den har inte uttalade mål som Lpfö18, utan handlar mer om synsätt och förhållningssätt. 


 Miljö och hållbarhet 

I waldorfpedagogiken finns en helhetssyn på människan men också på den värld vi lever i. Därför blir det självklart att vi ska vara varsamma med och visa respekt för jorden och allt i naturen. Därför har vi alltid haft ekologisk mat, skonsamma rengöringsmedel, och leksaker och textilier och inredning av naturmaterial.